27
Април
Събота

За събитието

Обща информация

Променящите се форми за насърчаване развитието на "зелени" сектори в икономиката, устойчивите политики и механизмите за финансова помощ са пряко свързани с постепенното повишаване на необходимостта от изграждане на професионални и управленски умения. Тези нови компетенции са  необходими в рамките на различните организации за успешната реализация на нови програми и проекти, предназначени за подпомагане на прехода към "зелена" икономика.
Обучението "Преминете на "зелени" проекти" е ключов инструмент за прилагане на успещния подход при проектно управление, базиран на резултати и на специфични компетенции за управление на "зелени" проекти.

Европейската комисия предложи нова програма за действие в областта на околната среда на ЕС , озаглавена "Да живееш добре, в рамките на ограниченията на нашата планета", която ще налага стратегии за опазване на околна среда до 2020 г.. Целта на предложението е да се подобри екологичната устойчивост в Европа и превръщането на ЕС в приобщаващ и устойчив фактор за "зелена" икономика. Защита на природните ресурси, насърчаване на по-ефективното им използване и ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика са основните характеристики на програмата, която се опитва да отговори на екологичната действителност, застрашаваща околната среда. Резултатите целят  да стимулират устойчив растеж и създаване на нови работни места, за да може ЕС да се превърне в по-добро и здравословно място за живот.

Целите на програмата

Курсът има за цел повишаване компетенциите на участниците по темите - идентифициране на проекти, анализ на заинтересованите страни, създаване на проект и развитие на системи за мониторинг и оценка, както и да допринесе за по-добро разбиране на специфичните цели по отношение на устойчивостта на проектната разработка. Курсът ще престави възможности и инструменти, които ЕК ще предостави в следващия период на финансиране (2014-2020) за развитие на "зелени" проекти.
В края на тази програма, участниците ще бъдат в състояние да отговори на следните въпроси:

 • Какво е устойчивост и устойчиво развитие в контекста на проекта?
 • Какви са факторите и водещите цели на зелената икономика?
 • Какви са инструментите за устойчиво развитие и как могат да ги използват в развитието и управлението на проекти?
 • Какви са принципите на цикъла на проектите с акцент на "зелено" развитие?
 • Как могат успешно да идентифицират и изградят "зелено" ориентирани проекти?

Съдържание

Съдържанието на курса е структурирано около следните ключови теми:

 •  Устойчиво развитие - тенденции, фактори, предизвикателства;
 •  Triple Bottom Line Concept;
 •  Устойчиво развитие и икономически растеж - две противоположности в един контекст;
 •  Особености на проектния цикъл;
 •  Анализ на проекта - картографиране на заинтересованите страни, както и създаване на  "дърво" на проблема и "дърво" на целите;
 •  Екосистема за управление на проекти - влияние на вътрешната и външната среда;
 •  Фази на управление на проекти - иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг, адаптиране и финализиране.

Резултати от курса

Еднодневната обучителна сесия ще предостави следните възможности:

 • Практично и полезно обучение на участниците;
 • Гарантиране на качествен информационен трансфер и постигане конкретни резултати от обучението;
 • Улесняване прилагането на новите проектни понятия;
 • Положително въздействие върху професионалното развитие на участниците.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ