ЗЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

събития

"Зеленият" мениджмънт води до "зелена" трансформация!

Чрез тази услуга, Грийн Академи планира и подпомага адаптирането на персонализирани "зелени" практики за стратегическа промяна, които намаляват разходите, увеличават приходите, насърчава подкрепата на заинтересованите страни, подобрява оперативната ефективност и осигурява устойчиви бизнес предимства пред конкурентите.

Курсовете за "зелен" мениджмънт ще Ви помогнат да:

 • направите разликата в етапите на проектиране, използвайки "зелено мислене"
 • насочите резултатите за енергийната ефективност, редуциране на въглеродните емисии, ефективното използване на вода и суровини, както и минимизиране и ефективно управление на отпадъците
 • намалите максимално на разходите, подобрите организационното развитие и бизнес стратегиите, с оглед Вашата организационна структура
 • научите как да изградите устойчива верига на доставки

Курсовете за Зелен мениджмънт са подходящи за Вас, ако:

 • сте проектен или програмен мениджър, който желае да развие своя набор от умения, използвайки по-устойчиви методологии
 • сте отговорни за прилагането на устойчив подход към управлението на проекти във Вашата организация, независимо от сектора на дейност
 • искате да получите знания за това, как "зеленият" аспект може да подобри Вашия проект и успеха на програмата

ЗЕЛЕНИ ПРОФЕСИИ

събития

Преходът към "зелена" икономика изисква развитие на нови профсионални умения. Те са необходими, както за нововъзникващите работни места, така и за адаптирането на съществуващите работни места към новите икономически тенденции.

"Зелените" професии съществуват във всички икономически сектори (например селско стопанство, промишленост, услуги, администрация), като те допринасят за опазване, възстановяване и засилване на качество на икономиката. "Зелените" професии способстват за намаляване на екологичното въздействие на предприятия и различни икономически сектори чрез:

 • намаляване на потреблението на енергия, суровини и вода;
 • декарбонизиране на икономиката, чрез намаляване емисиите на парникови газове;
 • въвеждане на успешни практики за редуциране и управление на отпадъците и замърсяване на околната среда;
 • опазване и възстановяване на екосистемите и биоразнообразието.


Съзнанието за опазване на околната среда трябва да бъде част от образованието и обучението на всички нива.
Поради тази причина Грийн Академи ще обучава бъдещите професионалисти, как да прилагат екологичноотговорни  дейности и стандарти в работните си процеси и в същото време ще повиши осведомеността сред работодателите и обществото за развитието на "зелената" заетост.

ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

събития

Чрез специално адаптирани интерактивни образователни дейности Green Academy повишава информираността по темите за устойчивост, опазване на околната среда и промени в климата сред деца и младежи. Направлението Green Future осигурява добавена стойност към вече съществуващите практики и инструменти за обучение, насърчавайки сътрудничеството между деца и подрастващи, училища и други структури за професионално обучение и образование.
Нивото на познаване на различни еко-практики е все още ниско, поради което общността много често отблъсква или пренебрегва тяхното ежедневно използване. Това насочва вниманието към спешна необходимост от екологично образование, насочено приоритетно към подрастващото поколение.
Green Academy развива дейността си в три основни направления:

 • Семинари, обучения и събития с акцент насърчаване експерименталното и креативно мислене сред младежите по темите, свързани с устойчивост, околната среда и екологосъобразно поведение
 • Създаване на "Зелени клубове", които да привличат родители, деца, студенти, учители и представители на държавни институция, с цел стимулиране сътрудничеството между тях
 • Образователен Green Hub, който да провокира интерес на деца и младежи по теми, свързани със специализация, програми за обучение и кариерна ориентация с екологична насоченост

НАШИТЕ КЛИЕНТИ