28
Ноември
Четвъртък

Програма

 

09:30 - 10:00         

Регистрация

10:00 - 10:30

Официално откриване

Тема: Перспективи за развитието на "зелени" работни места в България

Официални гости:
- Дору Драгомир, управител на Green Аcademy
- Христо Стоев, държавен експерт в дирекция "Политики по околната среда", Министерство на околната среда и водите
- Мария Неделчева, главен експерт в дирекция "Политики по околната среда", Министерство на околната среда и водите
- Живка Минчева - държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Министерството на труда и социалната политика

10:30 - 12:00

Green Business Pitch

12 компании | 6 сектора

Зелена кариера в Промишлеността
                        Представители на: Nestle Bulgaria
Зелена кариера в Енергетиката
                        Представители на: Schneider electric
Зелена кариера в Транспорта
                        Представители на: Johnsons Control Inc.
Зелена кариера в Строителството
                        Представители на: Tishman International
Зелена кариера в сферата на Услугите
                        Представители на: Denkstatt и Procredit Bank
Зелена кариера в сферата на Оползотоворяване на отпадъци
                        Представители на: Екопак


Имената на мениджърите и компаниите в този панел, очаквайте скоро.
12:30 - 13:00

Дискусия

13:00 - 14:00

Обяд

Green Career Mile 

Aлеята на зелената кариера ще представи конкрeтни
възможности за работа в България

14:00 - 15:30

Green University Pitch

7 университета | 7 "зелени" магистърски програми

- Университет за национално и световно стопанство
- Магистърска програма "Екоикономика"
- Технически университет, гр. София
- Магистърска програма "Инженерна екология"
- Висше училище по затраховане и финанси
- Магистърска програма "Корпоративна социална отговорност"
- Университет за архитектура, строителство и геодезия -
Програма за следдипломна квалификация "Строителство с естествени материали"
- Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
- Магистърска програма "Устойчиво градско развитие"
- Магистърска програма "Електромобили"в България - перспективи за развитие в областта на електрическата мобилност | гост: Илия Левков, Председател на УС на клъстер "Електромобили"
-Лесотехнически университет, гр. София -
Магистърска програма "Екология и опазване на околната среда"


Имената на университетите, презентаторите и конкретните магистърски програми в този панел, очаквайте скоро.

15:30 - 16:00

Дискусия

16:00 - 17:00

Green drink & networking

НАШИТЕ КЛИЕНТИ